Ochrana osobných údajov

Dovoľujeme si Vás stručne informovať o spracovaní Vašich osobných údajov.

1. KTO JE PREVÁDZKOVATEĽOM VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV? Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je: 

Novel spol. s r.o., ul. Obchodna, P.O.BOX 71, Žilina 010 08 IČO:36014541 (ďalej len „Prevádzkovateľ“)

2. V AKÝCH SITUÁCIÁCH BUDE PREVÁDZKOVATEĽ VAŠE ÚDAJE SPRACÚVAŤ? 

Vaše osobné údaje spracúvame bez Vášho súhlasu len v prípadoch, kedy nám platné právne predpisy takéto spracúvanie povoľujú. Osobné údaje, ktoré nám poskytujete na základe zmluvy, objednávky alebo na základe oprávneného záujmu, nám musíte poskytnúť, v opačnom prípade Vám naše služby nemôžeme poskytnúť. Vaše osobné údaje môžeme spracúvať aj na základe Vášho súhlasu, o ktorý Vás pri každej takejto operácii môžeme požiadať. Poskytnutie súhlasu je dobrovoľné, tzn. je na Vašom rozhodnutí, či nám osobné údaje poskytnete alebo nie. Ak nám súhlas udelíte, môžete ho následne kedykoľvek odvolať.

3. PO AKÚ DOBU BUDEME SPRACÚVAŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE? 

Vaše osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Pri uchovávaní osobných údajov sa riadime osobitnými predpismi, ktoré nám stanovujú lehoty uloženia a/alebo základnými zásadami GDPR ohľadom uchovávania a likvidácie osobných údajov. Osobné údaje spracúvané na základe Vášho súhlasu uchovávame vždy len po dobu, na akú ste nám súhlas poskytli.

4. Z AKÝCH ZDROJOV TIETO INFORMÁCIE POCHÁDZAJÚ? 

Osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame, pochádzajú od Vás a ktoré ste nám poskytli napr. v súvislosti s uzatvorením zmluvy, objednávky alebo ste nám ich oznámili v priebehu našej spolupráce.

5. KTO JE PRÍJEMCOM OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Vaše osobné údaje poskytujeme iba v odôvodnených prípadoch a iba v nevyhnutnom rozsahu týmto kategóriám príjemcov:  našim zmluvným prepravcom, ktorých potrebujeme pre naše bežné fungovanie a realizáciu, poskytovateľom služieb účtovníctva, vedenia personálnej a mzdovej agendy; iným subjektom v prípadoch, kedy nám právo alebo povinnosť poskytnutia Vašich osobných údajov ukladajú právne predpisy (napr. Sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam) alebo ak je to nutné na ochranu našich oprávnených záujmov (napr. súdom, Polícií a pod.);

6. AKÉ MÁTE PRÁVA PRI SPRACÚVANÍ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?  

Právo na prístup – môžete nás požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o Vás spracúvame. Prevádzkovateľ poskytne aj kópiu spracúvaných osobných údajov.  Právo na opravu – môžete nás požiadať o opravu nepresných alebo nekompletných osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame.  Právo na výmaz – môžete nás požiadať, aby sme vymazali Vaše osobné údaje, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:  osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracúvané; odvolali ste súhlas, na ktorého základe boli Vaše osobné údaje spracované, a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod na ich spracúvanie; vzniesli ste námietku proti tomu byť predmetom rozhodovania založeného na automatizovanom spracovaní Vašich osobných údajov a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody na takéto ich spracovanie alebo ste vzniesli námietky proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu; Vaše osobné údaje boli spracúvané protiprávne; Vaše osobné údaje musia byť vymazané k splneniu právnej povinnosti stanovenej v práve Únie alebo členského štátu, ktorá sa na Prevádzkovateľa vzťahuje; Vaše osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.  Právo na obmedzenie spracúvania – môžete Prevádzkovateľa požiadať, aby obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií: popreli ste presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú k tomu, aby Prevádzkovateľ mohol presnosť osobných údajov overiť; spracovanie Vašich osobných údajov je protiprávne, ale odmietate výmaz týchto údajov a namiesto toho žiadate o obmedzenie ich použitia;  prevádzkovateľ už osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale Vy ich požadujete na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov; vzniesli ste námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1 GDPR, kým nebude overené, že oprávnené dôvody Prevádzkovateľa prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.

7. PRÁVO NA PRENOSNOSŤ ÚDAJOV  

Ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, alebo preto, že je to nevyhnutné na plnenie zmluvy alebo objednávky, ktorej ste zmluvnou stranou, a zároveň ide o spracúvanie automatizovanými prostriedkami spracúvania, máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ktoré ste poskytli Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte s tým, že týmto právom nesmú byť nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb.  Právo na odvolanie súhlasu ak je spracovanie Vašich osobných údajov založené na súhlase, máte právo Váš súhlas so spracovaním osobných údajov na účel, na ktorý ste dali súhlas, kedykoľvek odvolať.  Právo vzniesť námietku môžete kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov u Prevádzkovateľa na účely priameho marketingu vykonávaného na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa a vždy vtedy, keď Vaše osobné údaje spracúvame na základe oprávneného záujmu alebo verejného záujmu, vrátane profilovania.

Návrat hore