Materiálove normy

novel.sk - Komplexné riešenia z nerezových a hliníkových materiálov

FERITICKÉ OCELE

Sú magnetické a dostatočne ťažné. Vyšší obsah chrómu zvyšuje ich koróznu odolnosť, ktorá je v oxidačných prostrediach vyššia než u martenzitických ocelí. Použitie – v chemickom priemysle, v prostredí kyseliny dusičnej, v doprave, vzduchotechnike, architektúre. V niektorých priemyselných atmosférach však nevyhovujú. Nevhodné sú v zvarovaných konštrukciách.

MARTENZITICKÉ OCELE

Korózna odolnosť je nízka. Môžu nájsť použitie v styku s kyselinou dusičnou, boritou, octovou, benzoovou, olejovou, pikrovou, s uhličitanmi, s dusičnanmi a s lúhmi. So stúpajúcou teplotou však ich odolnosť klesá. Odolnosť voči atmosferickej korózii je dostatočná len vo veľmi čistom ovzduší.

AUSTENITICKÉ OCELE

Majú zo všetkých základných tried najvyššiu koróznu odolnosť, ktorú je možné ešte zvyšovať pridaním molybdénu a medi. Významnou vlastnosťou je ťažnosť a húževnatosť. Za účelom získania rôznych vlastností sa základné zloženie upravuje pridaním ďalších prvkov s cieľom zvýšenia:
– celkovej koróznej odolnosti (chróm, molybdén, meď, kremík, nikel),
– kvality mechanických vlastností (dusík),
– obrobiteľnosti (síra, selén, fosfor, olovo, meď),
– odolnosti proti praskavosti zvarov (mangán),
– odolnosti proti bodovej a štrbinovej korózii (molybdén, kremík, dusík),
– odolnosti proti koróznemu praskaniu (omedzenie obsahu fosforu, arzénu, antimónu),
– pevnosti pri tečení (molybdén, titán, niób, bór),
– žiaruvzdornosti (chróm, hliník, kremík, nikel).

AUSTENITICKO-FERITICKÉ (DUPLEXNÉ) OCELE

Sú odvodené od klasických austenitických ocelí, vďaka vysokému obsahu chrómu a molybdénu majú výbornú odolnosť voči puklinám a korózii. Mikroštruktúra duplexu poskytuje vysokú odolnosť v lome voči korózii pod tlakom, voči námahovej korózii a erózii. Zvárateľnosť duplexných ocelí je dobrá.

STN 17 243 W Nr. 1.4305 AISI 303

Austenitická chrómniklová oceľ, veľmi dobre opracovateľná, legovaná sírou, čo umožňuje spracovanie na automatoch. Mierne zhoršené mechanické vlastnosti a znížená odolnosť voči korózii (vyšší obsah síry), hodnoty sú však lepšie ako pri materiáli AISI 430F, zodpovedajú približne materiálu AISI 430. Materiál nevhodný na opracovanie za studena a zváranie (pri zváraní tečie). Táto akosť je dodávaná iba v tyčiach.

Použitie

Vhodná na výrobu matíc, skrutiek, fitingov, rotačných dielov, obrábaných na automatoch, ak je požadovaná lepšia odolnosť proti korózii ako u materiálu AISI 430.

STN 17 240, 17 241 W Nr. 1.4301 AISI 304

Austenitická chrómniklová oceľ je najpoužívanejším druhom antikorového materiálu s veľmi dobrou odolnosťou voči korózii, tvárnosťou za studena a zvárateľnosťou. Odolná voči vode, vodnej pare, vlhkosti vzduchu, jedlým kyselinám, slabým organickým a anorganickým kyselinám. Po zváraní plechu do hrúbky 6 mm odolná proti medzikryštalickej korózii i bez dodatočnej tepelnej úpravy (nízky obsah uhlíka). Schválená pre teplotné namáhanie do 400 °C, pri vyšších pracovných teplotách by sa mala používať titanom stabilizovaná oceľ AISI 321. Dobre leštiteľná a tvárna hlbokým ťahaním, ohraňovaním a zakružovaním. Pri obrábaní je potrebné z dôvodu sklonu k spevňovaniu pracovať s ostrými nástrojmi z vysoko legovanej rýchloreznej ocele, tvrdokovu, alebo karbidových zliatín. Zvárateľnosť elektrickým oblúkom pri použití všetkých metód zvárania je dobrá, nevhodná na zváranie plameňom.

Použitie

V strojárenskom a nukleárnom priemysle, v architektúre, v dopravných zariadeniach, v potravinárskom priemysle, vo farmaceutickom a kozmetickom priemysle, pri stavbe chemických prístrojov a motorových vozidiel, výrobe chirurgických nástrojov, sanitárnych zariadení, predmetov a prístrojov pre domácnosť a umeleckých predmetov

STN 17 246, 17 247, 17 249 W Nr. 1.4306, 1.4307 AISI 304L

Austenitická chrómniklová oceľ so zvýšenou odolnosťou proti medzikrištalickej korózii (extrémne nízky obsah uhlíka). Plechy nad hrúbku 6 mm, aj keď boli zvárané pri menej výhodných podmienkach, nemusia byť dodatočne upravované. Materiál je zvárateľný, veľmi dobre leštiteľný a dobre tvarovateľný za studena. Podmienky obrábania sú obdobné ako pri AISI 304. Teplotné namáhanie je do 400 °C

Použitie

Podobné ako u materiálu AISI 304, možnosť spracovania za studena je však lepšia

STN 17 251, 17 255, 17 256 W Nr. 1.4828, 1.4841, 1.4845 AISI 309/310

Žiaruvzdorné antikorové materiály s vysokým obsahom chrómu a niklu.

Použitie

Žiaruvzdorné zariadenia s teplotami až do 1150 °C.

STN 17 346, 17 347 W Nr. 1.4401 AISI 316

Austenitická kyselinovzdorná chrómnikelmolybdénová oceľ so zvýšenou odolnosťou proti korózii (zvýšený obsah molybdénu). Po zváraní plechu do hrúbky 6 mm odolná proti medzikryštalickej korózii i bez dodatočnej tepelnej úpravy (nízky obsah uhlíka). Je schválená pre tepelné namáhanie do 400 °C. Materiál je zvárateľný, veľmi dobre leštiteľný a opracovateľný hlbokým ťahaním, ohraňovaním a zakružovaním. Podmienky obrábania sú obdobné ako pri AISI 304.

Použitie

Všade tam, kde sú konštrukčné diely, prístroje a nástroje s požadovanou strednou pevnosťou vystavené pôsobeniu vody, vodnej pary a vlhkosti vzduchu, v strojárenskom priemysle, pri stavbe turbín, čerpadiel, pri výrobe armatúr, predmetov a prístrojov pre domácnosť, športové náradia, lekárskych a chrirugických prístrojov a pod.

STN 17 349 W Nr. 1.4404 AISI 316L

Austenitická kyselinovzdorná chrómnikelmolybdénová oceľ, s obsahom uhlíka do 0,03 %, vysokoodolná proti kyselinám a korózii, s miernym sklonom k jamkovej korózii v roztokoch s obsahom chlóru. Oceľ je veľmi dobre zvárateľná, bez potreby dodatočnej tepelnej úpravy po zváraní, s vysokou odolnosťou proti medzikryštalickej korózii, leštiteľná až do zrkadlového lesku a mimoriadne dobre tvárna (ohýbanie, zakružovanie, hlboké ťahanie, lisovanie a pod.).

Použitie

Konštrukčné diely, prístroje a aparáty chemického priemyslu s vysokým chemickým namáhaním (prítomnosť chloridov), pri výrobe zariadení na úpravu teplej vody a konštrukčných dielov, ktoré prichádzajú do styku s morskou vodou.

STN 17 348 W Nr. 1.4571 AISI 316Ti

Austentická kyselinovzdorná chrómnikelmolybdénová oceľ, stabilizovaná prísadou titánu. Vyššia odolnosť voči kyselinám, vyššia medza klzu a pevnosti, nevzniká riziko hlbokej miestnej korózie (prísada molybdénu). Po zváraní hrubších rozmerov nie je potrebná žiadna tepelná úprava (stabilizácia titánom). Nie je možné dosiahnuť vysoký lesk (prísada titánu). Tvárnosť hlbokým ťahaním. ohraňovaním a zakružovaním je dobrá. Podmienky obrábania sú obdobné ako pri AISI 304. Zvárateľnosť elektrickým oblúkom pri použití všetkých metód zvárania je dobrá. Nie je možné zvárať plameňom.

Použitie

Konštrukčné diely, prístroje a aparáty chemického priemyslu s požadovanou odolnosťou voči halogénom a neoxidujúcim kyselinám. Vyššia medza klzu v ťahu prináša výhody pri mechanicky viac namáhaných konštrukciách (stavebníctvo). Typickým príkladom použitia sú technológie na výrobu buničiny, viskózovej striže, textilu, farbív, hnojiva, plastov a pohonných hmôt, fotografický a farmaceutický priemysel, petrolejársky priemysel.

STN 17 248 W Nr. 1.4541 AISI 321

Austenitická chrómniklová oceľ, stabilizovaná prísadou titánu, po zváraní odolná proti medzikryštalickej korózii bez dodatočnej tepelnej úpravy aj pri 9 zváraní hrubších rozmerov. Prísada titánu neumožňuje vyleštiť oceľ do vysokého lesku. Tvárnosť hlbokým ťahaním, ohraňovaním a zakružovaním je dobrá. Podmienky obrábania sú obdobné ako pri AISI 304. Pri použití všetkých metód zvárania je zvárateľnosť elektrickým oblúkom dobrá. Nie je možné zvárať plameňom. Odolná teplotám do 800 °C.

Použitie

Chemická odolnosť obdobne ako u materiálu AISI 304, podobná možnosť využitia ak nie je potrebný vysoký lesk. Vhodná na konštrukcie s hrúbkou materiálu väčšou ako 6 mm, ktoré nemôžu byť po zváraní tepelne upravené. Vyššia medza klzu v ťahu prináša výhody pri mechanicky viac namáhaných prístrojoch, konštrukčných dielcoch a spojovacích prvkoch. Používa sa vo všetkých odvetviach potravinárskeho a chemického priemyslu.

STN 17 021, 17 022, 17 023, 17 024, 17 027, 17 029 W Nr. 1.4006, 1.4021, 1.4028, 1.4031, 1.4034, 1.4057 AISI 410 / 420 / 420 F

Antikorový materiál, kaliteľný s narastajúcim obsahom uhlíka, po kalení je možné dosiahnuť vyššiu tvrdosť.

Použitie

Na súčiastky s vyššou pevnosťou, pružiny, piesty, skrutky a nože.

STN 17 040 W Nr. 1.4016 AISI 430

Feritická 17 % chrómová oceľ s dobrou odolnosťou proti korózii, veľmi dobrou leštiteľnosťou, hlbokou rozťažnosťou a ohýbateľnosťou. Pri tvárnení pri teplotách pod 20 °C má sklony ku krehnutiu. Obrobiteľnosť je porovnateľná s legovanými cementačnými oceľami. Rovnako, ako u ostatných mäkkých materiálov, je potrebné počítať s horším odvodom triesok. Pri hrúbkach plechu nad 3 mm sa tvárnenie za studena zlepší, ak sa materiál i nástroj ohrejú na 100 až 300 °C. Aj keď je materiál zvárateľný, v oblasti zvaru sa objavuje skrehnutie a zníženie odolnosti proti korózii.

Použitie

Veľmi rôznorodé, vďaka odolnosti voči vode, vodnej pare a vlhkosti, slabým kyselinám a liehom vhodná pri výrobe elektrospotrebičov pre domácnosť, v pohostinstve, pri výrobe potravín a nápojov, v architektúre, pri výrobe nábytku, v lekárskej technike, v chemickom priemysle atď. Vyznačuje sa pomerne dobrou odolnosťou voči korózii a dobrou spracovateľnosťou

Materiálové normy

Materiálové normy

tabuľky

Tabuľka hodnôt chemického zloženia

STNW.Nr.AISICSiMnPSCrMoNiVTiENBSSSNF
%%%%%%%%%%
170211,40060,09-0,150,700,900,0400,03012,0-14,0----x 12 Cr 13
170221,40214200,16-0,250,700,800,0400,03012,0-14,0----x20 Cr 13420 S 372303Z 20 C 13
170231,40284200,26-0,350,700,800,0400,03012,0-14,0----x30 Cr 13
170241,40310,36-0,450,700,800,0400,03012,0-14,0----x38 Cr 13
170271,40340,15-0,250,700,900,0400,03514,0-16,0----x46 Cr 13
170291,40574310,12-0,221,001,500,0400,03015,0-17,0-1,5-2,50--x20 Cr Ni 172431 S 292321Z 15 CN 16-02
170401,40134300,100,700,900,0400,03516,0-18,5-0,60-0,30x6 Cr 17430 S 172320Z 8 C 17
172401,43013040,071,002,000,0450,03017,0-20,0-9,00-11,5--x5 Cr Ni 1810304 S 152333Z 6 CN 18-09
172410,121,002,000,0450,03017,0-20,0-8,00-11,0--
172460,121,002,000,0450,03017,0-20,0-8,00-11,0-5xC
172470,081,002,000,045003017,0-19,0-9,50-12,0-5xC
172481,45413210,101,002,000,0450,03017,0-19,0-9,50-12,0-5xCx6 Cr Ni Ti 1810321 S 312337Z 6 CNT 18-10
172431,43053030,121,002,000,0600,03517,0-19,0-8,00-10,0x10 Cr Ni S 189303 S 212346Z 8 CNF 18-09
172491,4306304 L0,031,002,000,0450,03017,0-20,0-10,0-12,5--x2 Cr Ni 1911304 S 112352Z 2 CN 18-10
173461,44013160,071,002,000,0450,03016,5-18,52,00-2,5010,5-13,5--x5 Cr Ni Mo 17122316 S 312347Z 7 CND 17-12-02
173470,121,502,000,0450,03016,0-19,01,50-2,509,00-12,0-5xC
173481,4571316 Ti0,101,002,000,0450,03016,5-18,52,00-2,5011,0-14,0-5xCx6 Cr Ni Mo Ti 17122320 S 312350Z 6 CNDT 17-12
173491,4404316 L0,031,002,000,0450,03016,5-18,52,00-2,5011,0-14,0--x2 Cr Ni Mo 17132316 S 112348Z 3 CND 18-12,02
173501,4435316 L0,031,002,000,0450,03016,5-18,52,50-3,0012,5-15,0--x2 Cr Ni Mo 18143316 S 112353Z 3 CND 18-14-08
172511,48283090,202,001,500,0450,03018,0-21,0-8,0-11,0--x15 Cr Ni Si 2012309 S 24Z 15 CNS 20-12
172551,4841(45)310 S0,252,001,500,0450,03023,0-27,0-18,0-22,0--x15 Cr Ni Si 2520314 S 25Z 12 CNS 25-20

Tabuľka hodnôt chemického zloženia - doplňujúce informácie

SkupinaHlavné legovacie zložky
FeritickáCr
MartenzitickáCr, C alebo Ni
AustenitickáCr, Ni, Mo
Austeniticko-feritickáCr, Ni, Mo /vyššie obsahy chrómu/
/duplexné ocele/a nižšie obsahy Ni ako u austenitických ocelí/
1,40bez Mo, Nb alebo Ti, Cr-ocele s 2,5 % Ni s Mo, bez Nb alebo Ti
1,41
1,43bez Mo, Nb alebo Ti, Cr-ocele s 2,5 % Ni s Mo, bez Nb alebo Ti
1,44
1,45ocele Cr, CrNi alebo CrNiMo so zvláštnymi prísadami /Cu,Nb,Ti.../
1,46

Zodpovedajúce akosti v STN

Zodpovedajúce akosti v STN:
Feritické ocele 17020, 17021, 17022, 17023, 17024, 17040
Austenitické ocele 17240, 17249, 17352, 17350, 17349, 17248, 17348
Austeniticko-feritické 17381

Austeniticko-feritické (duplexné) ocele

STNW Nr.AISIPevnosť v ťahu Rm (N/mm2)Medza sklzu Rp 0,2% (N/mm2)Ťažnosť min. %Tvrdosť max. HRBŠtruktúra
-1.4310301500/7001954094Austentická
17 2431.4305303500/7501903594Austentická
17 2401.4301304540/6801954588Austentická
17 2491.4306304L520/6601754588Austentická
17 2511.4828309520/6602054095Austentická
17 2551.4841310540/6802254095Austentická
17 3461.4401316540/6802054095Austentická
17 3491.4404316L520/6601954095Austentická
17 3481.4571316Ti540/6802154095Austentická
17 2481.4541321540/6802054088Austentická
-1.4512409440/5902552288Feritická
17 0211.4006410<730-2090Feritická
17 0221.4021420700/950500/6001294Feritická
17 0231.4028420F800/100065010100Feritická
17 0401.4016430440/5902552288Feritická
-1.4113434490/6802752288Feritická

Poradenstvo

Pri obchodnej spolupráci s nami získate bezplatné konzultácie. O vypracovanie cenovej ponuky môžte jednoducho požiadať aj pomocou formulára

Riešenia na mieru

Naši pracovníci Vám vždy vyjdú v ústrety. Pri pravidelných či väčších odberoch je možné dohodnúť zvýhodnené podmienky.

Profesionálne logistické služby

Produkty pripravíme, zabalíme a označíme podľa Vašich prianí. Preprava v celom Slovensku s TopTrans EU a.s. do 24-48 hodín.

Návrat hore