Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

obchodnej spoločnosti Novel spol. s r.o., ul. Obchodna, P.O.BOX 71, Žilina 010 08 IČO:36014541 pre kupujúcich, ktorí pri uzatváraní a plnení zmluvy konajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania a spotrebiteľmi podľa zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

Článok I.

Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „Obchodné podmienky“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo v písomnej forme medzi predávajúcim,

Novel spol. s r.o., ul. Obchodna, P.O.BOX 71, Žilina 010 08 IČO:36014541 (ďalej len „Predávajúci“) a kupujúcim. Predávajúceho. Všetky údaje uvedené v tomto bode o Predávajúcom a ostatné identifikačné údaje sú uvedené na stránkach www.novel.sk  Predávajúceho pod označením kontakt. Všetky informácie pre kupujúceho, potrebné na zakúpenie tovaru prostredníctvom webového sídla Predávajúceho sú v slovenskom jazyku.

 1. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že Predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od Obchodných podmienok, majú ustanovenia kúpnej zmluvy prednosť pred Obchodnými podmienkami.
 2. Kupujúci odoslaním objednávky Predávajúcemu potvrdzuje, že sa s Obchodnými podmienkami oboznámil, súhlasí s nimi a za takýchto podmienok chce tovar od Predávajúceho kúpiť a riadiť sa týmito Obchodnými podmienkami.
 3. Kupujúci v objednávke o dodanie tovaru uvedie všetky svoje identifikačné údaje, t. j. obchodné meno alebo názov, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, telefónny a e-mailový kontakt, identifikačné údaje osoby, konajúcej v mene kupujúceho.
 4. Právne vzťahy, ktoré vzniknú medzi Predávajúcim a kupujúcim výslovne neupravené týmito Obchodnými podmienkami, ani osobitnou rámcovou zmluvou na opakujúce sa dodávky tovaru Predávajúcim sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
 5. Sortiment tovaru a služieb ponúkaných Predávajúcim na predaj, Predávajúci prezentuje na stránkach svojho webu www.novel.sk (ďalej len „webová stránka“). Webová stránka obsahuje katalóg dodávaného tovaru Predávajúcim.

Článok II.

Objednávka tovaru

 1. Objednávka tovaru kupujúceho je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy. Objednávku zasiela kupujúci Predávajúcemu najmä využitím webovej stránky, elektronickej pošty, ak sa Predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak. Objednávku vypracuje kupujúci na stránke webovej stránky Predávajúceho určenej na nákup tovaru, odkazmi navádzajúcim postupom výberom tovaru do nákupného košíka ak sa s Predávajúcim nedohodne inak. Po doručení objednávky Predávajúci objednávku zaeviduje, o čom kupujúcemu zašle potvrdenie o prijatí objednávky. Len potvrdenie o prijatí objednávky nie je považované za záväzné potvrdenie objednávky. Predávajúci oznámi kupujúcemu záväzné potvrdenie objednávky, spravidla po overení dostupnosti a termínu dodania objednaného tovaru. Kúpna zmluva vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky Predávajúcim a oznámenia záväzného potvrdenia objednávky kupujúcemu. Za záväzné potvrdenie objednávky sa považuje také, ktoré bolo Predávajúcim oznámené najmä využitím webovej stránky, elektronickej pošty alebo inou formou dohodnutou medzi Predávajúcim a kupujúcim. Predávajúcim záväzne potvrdená objednávka zaslaná mu kupujúcim je považovaná za záväznú pre obe zmluvné strany, ak sa nedohodnú inak. Za podstatné podmienky budú zmluvné strany považovať najmä, no nie výlučne presnú špecifikáciu tovaru, počet kusov, cenu za tovar, výšku nákladov za jeho dopravu, dodanie a iné náklady a poplatky súvisiace s dodaním objednaného tovaru kupujúcemu a spôsob a termín doručenia tovaru.
 2. Podmienkou účinnosti objednávky, ktorá je spôsobilým návrhom na uzavretie zmluvy je pravdivé a úplné uvedenie požadovaných údajov, a to: obchodné meno, názov, kupujúceho, určenie osoby konajúcej v mene kupujúceho, fakturačná a dodacia adresa, elektronická adresa, telefónne číslo, názov tovaru, počet kusov jednotlivých druhov tovaru, cena tovaru, dátum vystavenia objednávky, spôsob úhrady, spôsob dopravy alebo prevzatia tovaru. Predávajúci vybavuje objednávky v poradí, v akom sú mu od kupujúceho doručené.
 3. Záväzné potvrdenie objednávky Predávajúcim obsahuje údaje o názve, špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom zmluvy, údaje o cene tovaru alebo iných službách a výške nákladov za jeho dopravu, dodanie, a iné náklady a poplatky súvisiace s dodaním objednaného tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a lehote dodania tovaru, prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, prípadne iné údaje dohodnuté medzi Predávajúcim a kupujúcim.
 4. Objednávka urobená kupujúcim v zmysle týchto informácií je objednávkou, ktorej súčasťou je povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu. Kupujúci uzavretím kúpnej zmluvy výslovne potvrdzuje, že bol oboznámený s povinnosťou zaplatiť na základe uskutočnenej objednávky kúpnu cenu.
 5. Uzavretím kúpnej zmluvy kupujúci vyhlasuje, že mal možnosť sa s týmito Obchodnými podmienkami oboznámiť ešte pred odoslaním objednávky a uzavretím zmluvy.
 6. V prípade prebiehajúcich akcií sa predaj tovaru uvedených na webovej stránke Predávajúceho spravuje okrem týchto Obchodných podmienok aj záväznými podmienkami príslušnej akcie. V prípade, že kupujúci objedná tovar v rozpore s podmienkami príslušnej akcie, Predávajúci je oprávnený objednávku kupujúceho odmietnuť. O odmietnutí objednávky bude kupujúci informovaný prostredníctvom e-mailu a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa Predávajúci s kupujúcim nedohodne inak.

Článok III.

Dodacie podmienky

 1. Ak Predávajúci nie je povinný podľa zmluvy dodať tovar v určitom mieste, uskutočňuje sa dodanie tovaru jeho odovzdaním prvému dopravcovi na prepravu pre kupujúceho, ak zmluva určuje odoslanie tovaru Predávajúcim. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v záväznom potvrdení objednávky Predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Kupujúci je povinný voľbu spôsobu dodania tovaru a miesta dodania vykonať jeho riadnym označením v objednávke. Kupujúci je povinný prevziať tovar v dohodnutej lehote a na dohodnutom mieste.
 2. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar objednaný kupujúcim bezodkladne od oznámenia záväzného potvrdenia objednávky kupujúcemu, ak sa Predávajúci a kupujúci nedohodnú inak. V prípade platenia kúpnej ceny bezhotovostným prevodom na účet, začína lehota na dodanie plynúť pripísaním kúpnej ceny na účet Predávajúceho. Kupujúci berie na vedomie, že termín dodania tovaru je orientačný. Predávajúci v prípade dostupnosti tovaru zabezpečí odoslanie tovaru na dopravu bezodkladne po záväznom potvrdení objednávky. Predávajúci je oprávnený odovzdanie tovaru odoprieť ak kupujúci nezaplatí cenu v čas.
 3. V prípade, že hrozí omeškanie dodania tovaru v dôsledku nepredvídateľných okolností nezavinených Predávajúcim (napr. živelné udalosti, nedodržanie lehoty dodávky od výrobcu, zahraničného dodávateľa, oneskorenie alebo zlyhanie dopravy a pod.), je Predávajúci povinný bezodkladne informovať kupujúceho o tejto skutočnosti akoukoľvek formou (e-mailovou správou alebo telefonicky). Predávajúci a kupujúci sa môžu dohodnúť na inej lehote dodania tovaru.
 4. Predávajúci je povinný odovzdať kupujúcemu doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a na užívanie tovaru, ako aj ďalšie doklady ustanovené v zmluve, a to pri dodaní tovaru.
 5. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku kupujúceho, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v dohodnutej lehote alebo v cene, ktorá je uvedená na stránkach webovej stránky ak sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O odmietnutí objednávky Predávajúci informuje kupujúceho akýmkoľvek spôsobom umožňujúcim informovať kupujúceho o odmietnutí objednávky.
 6. Kupujúci je povinný prevziať dodaný tovar prostredníctvom osoby, ktorú označil Predávajúcemu podľa týchto Obchodných podmienok alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru a podpísať protokol o dodaní a odovzdaní tovaru. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu alebo odovzdaním tovaru na prepravu prvému prepravcovi alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré prepravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru. Ak má Predávajúci tovar odoslať na miesto plnenia alebo určenia, platí, že tovar bol odovzdaný v čase, keď bol odovzdaný na prepravu, pokiaľ nebude medzi Predávajúcim a kupujúcim dohodnuté inak. Pri zásielkovom predaji prechádza vlastníctvo na kupujúceho prevzatím veci kupujúcim na mieste dodania ním určenom.
 7. Kupujúci je povinný skontrolovať tovar, ako aj jeho obal a tiež počet balíkov podľa dodacieho listu hneď pri jeho prevzatí. V prípade, že kupujúci zistí rozdiel v počte balíkov, alebo, že tovar resp. obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru, alebo chýbajúceho balíka, je povinný kupujúci zapísať túto skutočnosť do dodacieho listu prepravcu a tiež vyhotoviť písomný záznam – reklamáciu o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, resp. upresnenie chýbajúceho balíka, ktoré potvrdí aj prepravca. Ak je to technicky možné, kupujúci k takejto reklamácii priloží aj fotodokumentáciu, v ktorej bude zachytený rozsah poškodenia tovaru, jeho obalu a zašle elektronickou poštou alebo poštou spolu s písomným záznamom Predávajúcemu.
 8. Podmienky dodania tovaru a výška nákladov na dopravu, dodanie a iné náklady a poplatky sú v rámci Slovenskej republiky.
 9. Predávajúci zabezpečí dodanie objednaného tovaru kupujúcemu kuriérskou službou, ak sa Predávajúci a kupujúci nedohodnú inak. Pracovník kuriérskej služby doručuje objednaný tovar na adresu sídla kupujúceho uvedenú v objednávke, ak sa Predávajúci a kupujúci nedohodnú inak. Ak nie je možné, aby bol objednaný tovar kupujúcemu doručený v čase a mieste uvedenom v objednávke tovaru, pracovník kuriérskej služby telefonicky kontaktuje kupujúceho a dohodne s ním náhradný termín a miesto doručenia objednaného tovaru.
 10. Náklady na doručenie objednaného tovaru sú uvedené v osobitnom súbore na internetovej stránke Predávajúceho označené ako Dodacie podmienky.

Článok IV.

Kúpna cena a spôsob zaplatenia kúpnej ceny

  1. Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu celkovú kúpnu cenu vo výške a za podmienok uvedených v ponuke jednotlivých ponúkaných tovarov a v článku III Obchodných podmienok. Celkovú kúpnu cenu podľa predchádzajúcej vety tohto bodu tvorí cena tovaru uvedená v ponukovom liste pri každom jednotlivom tovare uvedená na webovej stránke a cena za náklady na dopravu, dodanie a iné náklady a poplatky za dodanie tovaru kupujúcemu, uvedené v týchto Obchodných podmienkach. Celková kúpna cena sa vypočíta, ako súčet všetkých položiek uvedených v predchádzajúcej vete tohto bodu. Pri objednávkach kupujúceho je rozhodná cena tovaru v čase odoslania riadne vyplnenej objednávky. Náklady na dopravu, dodanie a iné náklady a poplatky za dodanie tovaru uvedené v článku III. nie sú zahrnuté v cene tovaru, ale sú účtované osobitne, pričom tvoria celkovú cenu tovaru.
  2. Celkovú kúpnu cenu a spôsob jej zaplatenia uvedie Predávajúci v potvrdení objednávky zaslanej kupujúcim, v súlade s pravidlami určenia celkovej ceny objednaného tovaru podľa bodu 1.
  3. Celkovú kúpnu cenu zaplatí Kupujúci ním zvolenou formou v objednávke tovaru a potvrdenú predávajúcim v záväznom potvrdení objednávky. Celkovú kúpnu cenu môže kupujúci zaplatiť formou dobierky v mieste dodania tovaru, bezhotovostným prevodom alebo prostredníctvom platby kartou na účet Predávajúceho, uvedený vzáväznom potvrdení objednávky Predávajúcim. V prípade platby na dobierku je celková kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru formou umožňujúcou jej zaplatenie Predávajúcim alebo dopravcom.
  4. Ceny v ponukovom liste webovej stránky Predávajúceho sú uvedené v mene Euro, vrátane zákonom stanovenej sadzby dane z pridanej hodnoty. Cena nákladov na dopravu, dodanie a iné náklady a poplatky za dodanie objednaného tovaru sú uvedené v článku III Obchodných podmienok. Nákup za zvýhodnené, akciové ceny ponúkaných tovarov je zreteľne označený na webovej stránke , pričom platnosť zvýhodnenej ceny tovarov trvá do vypredania jeho zásob alebo počas trvania tam uvedenej doby.
  5. Pri platení celkovej kúpnej ceny formou bezhotovostného prevodu zaplatí kupujúci celkovú kúpnu cenu na účet Predávajúceho označený vo faktúre, ktorú Predávajúci zašle elektronickou poštou Kupujúcemu spolu s potvrdením objednávky. Originál faktúry zašle Predávajúci kupujúcemu spolu s objednaným tovarom. Predávajúci v takomto prípade odovzdá na prepravu a doručenie objednaný tovar najneskôr v nasledujúci pracovný deň po tom, ako bola celková kúpna cena zaplatená kupujúcim podľa vystavenej faktúry, pripísaná na ním označený účet. V prípade, že kupujúci nezaplatí Predávajúcemu celkovú kúpnu cenu za objednaný tovar podľa tohto bodu najneskôr do 7 dní, má právo Predávajúci odstúpiť od kúpnej zmluvy.
  6. V prípade, že si kupujúci po potvrdení objednávky neprevezme tovar bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, Predávajúci má nárok na náhradu z tohto vzniknutej škody, a to vo výške skutočných nákladov, ktoré Predávajúci preukázateľne vynaložil na doručenie objednaného tovaru, najmä no nie výlučne náklady na dopravu v plnej výške + zmluvnú pokutu vo výške 30 €.
  7. Pri platení celkovej kúpnej ceny za objednaný tovar dodaný formou dobierky, zaplatí Kupujúci celkovú kúpnu cenu pri prevzatí tovaru doručovateľovi tovaru v hotovosti.
  8. V prípade, ak kupujúci zaplatí Predávajúcemu celkovú kúpnu cenu bezhotovostným prevodom na účet označený Predávajúcim, je celková kúpna cena zaplatená jej pripísaním na účet Predávajúceho.
  9. V prípade, ak kupujúci zaplatí Predávajúcemu celkovú kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, je kupujúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie zaplatenej celkovej kúpnej ceny len v prípadoch uvedených v týchto Obchodných podmienkach a zákonom.
  10. Náklady spojené s montážou a prevzatím tovaru kupujúcim nie sú zahrnuté v celkovej kúpnej cene objednaného tovaru a Predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.

Článok V.

Nadobudnutie vlastníctva k tovaru a prechod nebezpečenstva škody na tovare

   1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celkovej kúpnej ceny za objednaný a dodaný tovar.
   2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od Predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu Predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.
   3. Ak má kupujúci prevziať tovar od inej osoby, než je Predávajúci, prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho v čase určenom na dodanie tovaru, ak sa v tom čase umožnilo kupujúcemu nakladať s tovarom a o tejto možnosti kupujúci vedel. Ak sa kupujúcemu umožní nakladať s tovarom alebo ak sa dozvie o tejto možnosti až neskôr, prechádza nebezpečenstvo v čase, keď má túto možnosť a dozvie sa o nej.
   4. Škoda na tovare, ktorá vznikla po prechode jej nebezpečenstva na kupujúceho, nemá vplyv na jeho povinnosť zaplatiť celkovú kúpnu cenu, ibaže ku škode na tovare došlo v dôsledku porušenia povinnosti Predávajúceho. Účinky podľa predchádzajúcej vety tohto bodu nenastanú, ak kupujúci využil svoje právo požadovať dodanie náhradného tovaru alebo právo odstúpiť od zmluvy.
Návrat hore